Privacyverklaring

We hebben uw naam en e-mailadres nodig om u op de hoogte te kunnen houden van tentoonstellingen. De AVG algemene verordening gegevensbescherming wordt hierbij in acht gehouden. Dit brengt met zich mee dat:

  • U gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • U recht heeft op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • Uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en alleen de minimaal noodzakelijke gegevens worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;